مادهوری دیکشیت و تايقر

9 ﺪﯿﻨﮐ ﻞﻤﻋ ، دﺮﮐ ﺪﯿﻫاﻮﺧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻌﺑ تﺎﺤﻔﺻ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﻖﺑﺎﻄﻣ و ﺪﯾﻮﺸﻧ با توجه به این که در استان اردبیل 3 کشتارگاه صنعتی طیور وجود داشته و هر ساله مقادیر زیادی پودر بقایای کشتارگاهی در این واحدها تولید می‌گردد. ﺖﺳﺍ ﺮﺘﻴﻟ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ

2022-12-05
    مـ ـسـ ـيـ ـة قـ ـريـبـة مترجم كامل
  1. 3
  2. 2017